මහින්ද රාජපක්‍ෂ ගෝලීය ජලජීවි වගා අරමුදලක්

0

2011 ජුලි මාසයේදී කොළඹදී පැවති ”ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, පෝෂණය හා ආර්ථික සංවර්ධනය” සඳහා ජලජීවි වගාව පිළිබඳව FAO/NACA ආසියානු කලාපීය අමාත්‍ය රැස්වීමේදී, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ විසින් යෝජනා කරනු ලැබු ”ගෝලීය කෘෂිකර්ම අරමුදල” පිළිබඳ සංකල්පය යථාර්තයක් බවට පත්වී තිබේන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය, දෝස්තර රාජිත සේනාරත්න විසින් මුලික වශයෙන් 2013 ඔක්තෝබර් 7-11 දින වලදී රුසියානු ජනරජයේ පිටර්ස්බර්ග් නගරයේදී පැවති, ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ ධීවර හා කෘෂිකර්ම කමිටුවේ 7 වන සැසිවාරයේදී ක‍්‍රියාකාරිව ඉදිරියට ගෙනයනු ලැබු මෙම යෝජනාව ගෝලීය ජලජීවි වගාවේ උන්නතිය සඳහා වන සහයෝගිතා වැඩසටහන ( Global Aquaculture Advanceman Partnership Programmer (GAAP) මඟින් පිළිගැනීමට ලක්විය.

ෙදාස්තර රාජිත සේනාරත්න විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබු යෝජනාව තවත් පියවරක් ඉදිරියට ගෙනයමින් 2014 ජුනි 9-13 දිනවලදී රෝමයේදී පැවැත්වු, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ ධීවර කටයුතු පිළිබඳ කමිටුවේ 31 වන සමුළුව සඳහා ඇතුලත් කරනු ලැබ ඇති අතර එහිදී අරමුදල පිහිටුවීම සඳහාත් එම අරමුදල ”මහින්ද රාජපක්‍ෂ ගෝලීය ජලජීවි වගා අරමුදල” ලෙස නම් කිරීමටත් අනුමැතිය ලැබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ බලවත් ප‍්‍රසාදය පල කරනු ලැබු ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ FAO සාමාජික රටවල් ගෝලීය ජලජීවි වගාවේ උන්නතිය සඳහා වන සහයෝගිතා වැඩසටහන GAAP ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස යෝජනා කරනු ලැබු ආකාරයේ ගෝලීය අරමුදලක වැදගත්කම අවධාරණය කරනු ලැබීය.

ගෝලීය ජලජීවි වගා ප‍්‍රවණතාවය කෙරේ මෙම ආරම්භක පියවරේ වැදගත්කම හා ඒ සඳහා අමතර මූල්‍ය සහයක් සපයාදීම සඳහා වු උප කමිටු යෝජනාව සලකා යෝජිත ගෝලීය ජලජීවි වගා අරමුදල (GAF-Global Aquaculture Fund) ඇති කිරීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකාව මුලිකව ඇමරිකානු ඩොලර් 100,000 ක මුලික සංකේත දායකත්වයක් ලබාදී අත.

FAO ධීවර කටයුතු පිලිබඳ කමිටුවේ (COFI) 31 වන සැසිවාරයේදී, 2015 මාර්තු මාසයේ ” වගාකිරීම මඟින් සිදු කරනු ලබන ධීවර කටයුතු” පිළිබඳ විශේෂඥ උපදේශක සැසිවාරයක් පැවැත්වීමට පිළිගත් අතර 2015 පසු භාගයේදී FAO අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් කරනු ලබන ශ‍්‍රී ලාංකීය සංචාරයක් ද ඊට ඇතුලත් වනු ඇත.