අපේකම අරන් අපේ ගම එයි

0

දිවිනැඟුම ජාතික වැඩසටහන යටතේ ඉදි කළ ‘අපේ ගම ’ ව්‍යාපාරික හා සංස්කෘතික ගම්මානය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (13) බත්තරමුල්ල ජනකලා කේන්ද්‍රයේදී විවෘත වුණා.එම ගම්මානය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායකයින් සහ නියෝජිතයින් ඉලක්ක කරගනිමින් පිහිටු වු අතර ඊයේ සිට දේශිය නරඹන්නන් වෙනුවෙන් ද දින 365 පුරාම වීවෘතව තිබෙන බව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරනවා.

ශ‍්‍රි ලංකීය ගැමි පරිසරය සහ අවේනික ගැමි ලක්‍ෂණ ඔවුන්ගේ චාර්යාවෙන් ඇදහිම් කර්මාන්ත සහ ජිවනෝපායන් එම ගම්මානය තුළ ස්ථාපනය කර තිබෙනවා.

Apegama (1)

Apegama (2)

Apegama (6)

Apegama (5)

Apegama (4)

Apegama (3)

Apegama (10)

Apegama (9)

Apegama (7)

Apegama (13)

Apegama (12)