යෝෂිත ආයේ හිටි තැන

0

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි යළි නාවික හමුදා මූලස්ථානයට මාරු කර යවා තිබේ.

පසුගිය දිනවලදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ තම පියාගේ ආරක්ෂක අංශය වෙත අනුයුක්ත කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කලා.