ඖෂධ පනත සම්මතයි

0

ජාතික ඖෂධ පනත අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද ගණනාවකින් සම්මත වුණා.ඒ වැඩි ඡන්ද 67කින්.

මෙම පනත නිතීගත කිරීමෙන් අනතුරුව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියක්ද පිහිටුවීමට නියමිතව තිබේ.

මෙම ඖෂධ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කලේ පසුගිය 03 වනදායි.ඉන්පසුව මාර්තු 04 මේ පිළිබද විවාදය පැවැත්වූ අතර අද මෙය සම්මත කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා.