වැඩි පඩි ඉල්ලා සටනට!

0

රාජ්‍ය සේවක උත්සව අත්තිකාරම් මුදල රුපියල් 10,000කින් වැඩි කල යුතු බවට ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්තානය පවසයි.ඔවුන් මුදල් අමාත්‍යරයා වෙත ලිපියක් යවමින් මේ බව සදහන් කර තිබේ.

Unions Lanka - NTUC_pm