පිරිවෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් ආණ්ඩුවට දොස්!

0

පිරිවෙන් ගුරුවරුන් සදහා දේපළ ණය හා දස මාසික ණය ලබා දීමට වත්මන් රජය කටයුතු කර නොමැති බවට ලංකා පිරිවෙන් ගුරුසේවා සංගමය චෝදනා කරනවා. එම සංගමය මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක වෙත ලිපියක් යවමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටතේ පිරිවෙන් ගුරුවරයාට රාජ්‍ය සේවකයන් විසින් භුක්තිවිදිනු ලබන ආපදා ණය ,දේපල ණය ,දසමාසික ණය ,අග්‍රහාර රක්ෂණ හා දුම්රිය වාරප්‍රවේශ පත්‍ර ,උත්සව පූර්වක දීමනා ලබා දීමට එකගතාවය ලැබී චක්‍රලේඛයක් හරහා එය තහවුරු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලබුණත් මේ වන විට එය ප්‍රකාශනයකට පමණක් සීමාවී ඇති බවයි.

piriven guru san