ජල දිනයට වැඩ ගොඩක්

0

මාර්තු 22 දිනට යෙදෙන “ලෝක ජල දිනය” නිමිත්තෙන් වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම අමාත්යාං ශයේ‚ වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය මඟින් දිවයින පුරා වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව දිවයින පුරා පිහිටි මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර 54ක දී විශේෂ ව්‍යාපෘති රැසක් 2015මාර්තු 20 වන දින සිට අප්රේ‍ල් 03 දක්වා ගරු වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘති යටතේ ජලයේ වැදගත්කම පිළිබඳව පාසල් සිසුන් දැනුවත් කරමින් සිසුන් අතර කථික තරඟ පැවැත්වීම‚ දැන්වීම් පුවරු සහ බැනර් සවි කිරීම‚ විශ්ව විද්‍යාලවල සහය ඇතිව ගොවි සංවිධාන සඳහා සම්මන්ත්‍රරණ පැවැත්වීම‚ රක්ෂිත වෙන් කිරීමේ ශ්‍රමදාන පැවැත්වීම‚ වැව් ආශ්‍රිත ජපන්ජබර‚ සැල්වීනියා වැනි ජලජ පැළෑටි ඉවත් කිරීම ආදී වැඩසටහන්රාශීයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ලෝක ජල දිනයට සමගාමීව ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂා කරයි.

ඉබ්බාගමුව‚පොල්පිතිගම‚පේමඩුව‚ගල්ගමුව‚නවගත්තේගම‚ තඹුත්තේගම‚පදවිය‚ ගලෙන්බිදුණුවැව‚ රඹෑව‚කැබිතිගොල්ලැව ආදී ප්‍රදේශ ගණනාවක මෙම වැඩසටහන් ක්රිදයාත්මක කරන අතර මෙම ව්‍යාපෘතිවල අරමුණ ලෝක ජල දිනයේදී ජලයේ සහ ජල සංරක්ෂණයේ වැදගත්කම පිළිබඳව ගොවි ප්‍රජාව ඇතුළු සමස්ත ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි.