හෙට වැඩ මෙහෙමයි!

0

ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය හෙටට (01) යෙදී තිබේ.ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ,එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවත්වන ප්‍රධාන මැයි රැලි සම්බන්ධයෙන් වන සම්පූර්ණ විස්තරය පහත දැක්වෙනවා.

පක්ෂ 17ක් මැයි දින රැලි පවත්වන අතර එහි ගමන් මාර්ගයද දැක්වෙනවා.

scan0002 scan0003 scan0004 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 scan0010 scan0011 scan0012 scan0013 scan0014 scan0015 scan0016 scan0017