හරීන් සමලිංගිකද ? (Video)

0

හරීන්  ප්‍රනාන්දු අද හැමෝටම සමලිංගික වළලු ලබා දෙන බව විපක්ෂනායක නිමල් සිරිපාලද සිල්වා පවසයි.