ඇගලුම් ක්ෂේස්ත්‍රයත් හාන්සියි …ආයෝජකයින් නෑ ! රැකියා සියල්ල අනතුරේ

0

රටේ අපනයන ආදායමින් වැඩි දායකත්වයක් ඇගළුම් ක්ෂේස්ත්‍රය හරහා ලැබේ . 2014 දී ඇගළුම් අංශය ඩොලර් මිලියන 3930 උපයා ඇති අතර එය 2015 දී , ඩොලර් මිලියන 4820 දක්වා අඩුවී තිබෙනවා .

මෙම අදායම් මාර්ගය 2016 වර්ෂය වන විට , යම් පසුබෑමකට ලක්වී ඇත.

රජය GSP+ නැවත ඇති කල පසු ඇගළුම් ක්ෂේස්ත්‍රය තුළ පිබිදීමක් බලාපොරොත්තු වුවද රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය හා දේශපාලන අස්ථාවරත්වය නිසා ඇගළුම් කර්මාන්තය තව තවත් කඩා වැටීමකට ලක්වී ඇත .

ඇගළුම් ක්ෂේස්ත්‍රයේ ආයෝජකයින් සිය ප්‍රාග්ධනය ලංකාවෙන් වෙනත් ආසියාතික රටවලට යැවීමට කටයුතු කර ඇති අතර , නව දේශිය සහ විදේශිය ආයෝජකයින් මෙම ක්ෂේස්ත්‍රයේ ආයෝජන සිදු කිරීම මේ වන විට පමා කර තිබෙනවා.

මීට මූලික වශයෙන් හේතුවී ඇත්තේ රජයේ දුර්වල ආර්ථික කළමණාකරණය බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙනවා . එසේම ශ්‍රි ලංකාවේ ශ්‍රම පිරිවැය ඉහළ යෑම සහ බටහිර රටවල ආර්ථිකය කඩා වැටීම නිසා ඇගලුම් සදහා ඇති ඉල්ලුම අඩුවීමද මේ සදහා බලපා ඇති බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

ලක්ෂ 10 ක් පමණ ශ්‍රම බලකායක් රැකියා කරන ඇගලුම් කර්මාන්තය කඩා වැටීම ,එම රැකියා කරන්නන්ට සහ ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නන්ට අනාගතයේදී විශාල අවධානමකට මුහුණ දීමට සිදු වෙනු ඇති බවට ආර්ථික විශ්ලේෂයන් අනතුරු අගවනවා .