රුපියල මස්තබාල්දුයි …රටේ ණය ප්‍රමාණය දරා ගත නොහැකි ලෙස ඉහළට …ඒක පුද්ගල ණය ප්‍රමාණයත් ඉහළට !

0

වර්තමාන රජය බලයට පත්වූ පසු විනිමය අනුපාතිකයන් කැපී පෙනෙන ලෙස අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා. 2014 අගදී රුපියල් 130 ක්ව පැවති එක්සත් ජනපද ඩොලරය 2015 අවසාන වන විට රු .150 දක්වා වැඩි විය . 2016 සැප්තැම්බර් මස වන විට ශ්‍රි ලංකා රුපියල යෙන් මුදලට සාපේක්ෂව 17.7 % කින්ද , යුරෝ මුදලට සාපේක්ෂව 4.7 % කින්ද අවප්‍රමාණයවී තිබෙනවා .

මෙලෙස විනිමය අනුපාත අවප්‍රමාණය වීම නිසා අපගේ විදේශිය ණය බරද තියුණු ලෙස වැඩිවී ඇත . ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්තා අනුව පසුගිය මාස 21 තුළ රටේ ණය බර සීග්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත .

ඒ අනුව 2015 වසර තුළදී (දස ලක්ෂ ) 285,000 ක් 2016 සැප්තැම්බර් වලදී (දසලක්ෂ ) 141700 ක් ලෙස රටේ ණයබර වැඩි වී ඇත .

රජයේ දුර්වල විනිමය කළමණාකරණය නිසා වැඩිවූ මුලු ණය බර මිලියන 426700 කී .

මේ අනුව පසුගිය කාලය තුළ විනිමය අනුපාත අවප්‍රමාණය වීම නිසා පමණක් ශ්‍රි ලංකාවේ එක් පුද්ගලයෙකු රුපියල් 20,320 කින් ණයවී ඇත .

(හිටපු විනිමය පාලක ඔස්මන්ඩ් චන්ද්‍රවංශ )