සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝටල් තුල සේවයේ නියුතු 160,000 ක් වෙනුවෙන් අය-වැය යෝජනා

0

සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝටල් තුල සේවයේ නියුතු 160,000 ක් පමණ වන ඍජු හා සහයක සේවකයන්ගේ වෘත්තීය ගැටලූ වෙනුවෙන් විසදුම් මෙන්ම ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ සංවර්ධනයට 2017 අය-වැය යෝජනා හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය විසින් මුදල් අමාත්‍යවරයාට යොමුකර තිබේ.

ගරු අමාත්‍ය
මංගල සමවීරවීර මැතිතුමා
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය,
ලෝටස් පාර,
කොළඹ 01.

මැතිතුමනි,

සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝටල් සේවකයන්ගේ ගැටලූ නිරාකරණය කිරීම හා ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ සංවර්ධනයට 2017 අය-වැය යෝජනා

සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝටල් තුල සේවයේ නියුතු 160,000 ක් පමණ වන ඍජු හා සහයක සේවකයන්ගේ වෘත්තීය ගැටලූ මෙයට පෙරද වත්මන් රජයේ සංචාරක අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කර ඇත. ඒ සඳහා සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවැත්වුණද විසඳුම් ලබාදීමට ඔබ රජයෙන් බලධාරින් සමත් වී නැත.

සංචාරක කර්මාන්තයේ මේ වනවිට නව හෝටල් කාමර විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිවෙමින් ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ විශාල දියුණුවක් ඇති බවට රජය ප‍්‍රකාශ කළත් එයට සාපේක්‍ෂව සංචාරක කර්මාන්තයේ සේවකයන්ගේ ජීවන මට්ටමේ වර්ධනයක් සිදුවී නැත. මෙයට පෙරද අප හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය ආණ්ඩුවේ අවධානය මේ පිළිබඳව යොමු කර ඇතත් ඒ සඳහා ප‍්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමක් හෝ විසඳුම් සෙවීමක් සිදුව නැති බව ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ සේවකයන්ගේ සහ අප වෘත්තීය සමිතියේ ස්ථාවරයයි.

මේ හේතුවෙන් සේවකයන්ගේ ජීවන තත්වයට බලපාන බරපතල ගැටලූ ගණනාවක් මතුවී ඇත. සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝටල් සේවකයන්ගේ ජීවන තත්වය පවත්වා ගැනීමේදී මූලික වැටුප දෙවන වන අතර සේවා ගාස්තු ප‍්‍රමුඛ වේ. මූලික වැටුප අනෙකුත් ක්‍ෂෙත‍්‍ර වලට වඩා ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින අතර සේවා ගාස්තු ලැබීම හේතු කොට ගෙන ජීවන තත්වය යම් පමණකට ගොඩනංවාගෙන ඇත. එහෙත් මේ වනවිට සේවකයන්ගේ සේවා ගාස්තු අඩුවීමක් දිගින් දිගටම පෙන්නුම් කරන අතර එය සේවකයන්ගේ ජීවන තත්වයට බරපතල ලෙස බලපා ඇත. සේවකයන් සංචාරක ක්‍ෂෙත‍්‍රය අතහැර වෙනත් රටවල රැුකියා සොයා ගෙන යාමත්, වෙනත් ක්‍ෂෙත‍්‍ර වලට යොමු වීමත් සීඝ‍්‍රයෙන් සිදුවන බවද දකින්නට ඇති අතර එය සංචාරක කර්මාන්තයටද සමස්ථයක් ලෙස අහිතකර බලපෑමකි.

එම නිසා 2017 අය-වැය සඳහා සංචාරක ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ සේවකයන්ගේ හි ක්‍ෂේත‍්‍රයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා පහත යෝජනා ඉදිරිපත් කරමු.

1.සංචාරක හෝටල් සේවකයන්ගේ සේවා ගාස්තු ගෙවීමට අදාල නීති රෙගුලාසි සකස්කොට සේවාගාස්තු ගෙවීම විධිමත් කිරීම.

2.සේවා ගාස්තු සේවකයන්ට ගෙවීමේදී ඉපැයීමක් ලෙස පිළිගෙන සියලූම ව්‍යවස්ථාපිත ගෙවීම් වලට ගණනය කිරීමට අදාල නීති සකස් කිරීම (උදා: (EPF/ETF)

3.දැනට සේවකයන්ට ලබාදෙන 10% සේවා ගාස්තුව ක‍්‍රමයෙන් අඩුවන තත්වයක් පෙන්නුම් කරන බැවින් පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ලබාගන්නා 10% සේවා ගාස්තුව 3% කින් ඉහල දැමීමට නීති සකස් කිරීම.

4.සංචාරක කර්මාන්තය වර්ධනය වීමේදී හෝටල් සේවකයන්ගේ පුහුණුව හා නිපුණතාවය සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපාදන මෙතෙක් වෙන් කිරීමක් සිදුව නොමැති අතර එම නිසා සේවකයන්ගේ පුහුණු කි‍්‍රයාවලිය විධිමත් වී නොමැත. 2017 අය-වැය මගින් සේවකයන්ගේ පුහුණුව හා නිපුණත්වය වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් වෙන් කිරීම.

ස්තුතියි.

මෙයට,
විශ්වාසි,

නීතිඥ ජානක අධිකාරි
සභාපති
හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය