‘වේදිකාවෙන් මහපොළවට’ කළා උළෙලට කෙටි නාට්‍ය පිටපත් කැදවීම අරඹයි

0

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වේදිකාවෙන් මහපොළවට කළා උළෙලේ කෙටි නාට්‍ය තරගාවලියට නාට්‍ය පිටපත් කැදවීම ආරම්භ කොට ඇති බව එම විශ්ව විද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් නිවේදනය කරනවා.

මෙම නාට්‍ය පිටපත් කැදවීම පාසල් හා විවෘත යන අංශ දෙක නියෝජනය වන පරිදි සිදු කරන අතර එම පිටපත් 2017 දෙසැම්බර් මස 25 වන දිනට ප්‍රථමව සභාපති, සාහිත්‍ය අනු කමිටුව, මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ යන ලිපිනයට යොමු කරන ලෙසත් එම සංගමය පවසා සිටිනවා.