ඉන්ධන බවුසර් ඇති අධිබලැති විදුලි පහනක් සවිකර තිබිම නිසා රාති‍්‍ර කාලයේදි එම බවුසර් රථ වලට පිටුපසින් යන රථ වාහන වලට බාධා……..

0

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව යටතේ ධාවනය කරවන ඉන්ධන ප‍්‍රවහාන බවුස රථ වලට මෝටර් රථ ආඥා පනතට පටහැනිව අමතර අධීබලැති විදුලි පහන් සවිකිරිම නිසා රාති‍්‍රකාලයේදි එම බවුසර් රථ වලට පිටුපසින් ගමන් ගන්නා වාහන හිමියන් අනතුරුවලට මුහුණ පෑෙමි අවධානමකට ලක්වි තිබෙනවා.

බවුසරයේ වමි පස ඉන්ධන ටැංකියේ ඉහළ පිටුපසට ආලෝකය පතිත වන සේ මෙම අධිබලැති විදුලි පහන සවිකර තිබෙනවා. ඉන් සුදු පාට අලෝක ධාරාවක් පිටුපසින් වාහන ධාවනය කරවන රියදුරාගේ මුහුණට පතිත වන නිසා අනතුරු සිදුවිමේ අවධානමක් මතුවි තිබෙනවා.

මෙවැනි අමතර විදුලි පහන් සවිකර ඇති වාහන වල විදුලි පහන් ගලවා දැමිමට සහකාර මෝටර් රථ කොමසාරිස්වරුන් කටයුතු කර තිබුණත් මෙම බවුසර් රථ වල සවිකර ඇති අධිබලැති අමතර විදුලි පහන් ගලවා දැමිමට කිසිදු බලධාරියෙකු මේ වන විට කටයුතු කර නොමැති බවයි රියදුරන් පවසන්නේ.