2018 වසරට අදාළ ඡන්දහිමි නාම ලේඛනය දැන් ප්‍රදර්ශනය කෙරේ!

0

2018  වර්ෂයට අදාළ ඡන්දහිමි නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධනයේ මූලික අදියරේ කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇත. ඒ අනුව ඊට අදාළ ලේඛන 2018 අගෝස්තු 10 වැනි දින සිට සැප්තැම්බර් 06 දක්වා මතු නම් සදහන් ස්ථානවලදී පරීක්ෂා කළ හැක. එසේ පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ හෝ ඔබගේ පවුලේ අයගේ නම් ඇතුලත්ව නොමැති හෝ නම්වල අඩුපාඩු ඇත්නම් හිමිකම් ඉල්ලුම් කළ හැකි අතර සුදුසුකම් නොමැති අයෙකු යම් ගෘහයකට අදාළව ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් ඊට විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට ද ඔබට හැකියාව තිබේ. ඒ සදහා වන ඉල්ලුම්පත් පහත නම් සදහන් ප්‍රදර්ශන ස්ථානවලින් ලබාගත හැක.

• දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල
• අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
• අදාළ පළාත් පාලන ආයතන
• අදාළ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල

නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත් 2018 සැප්තැම්බර් මස 6 වන දිනට ප්‍රථම අදාළ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කරන්න.

www.elections.gov.lk  යන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ  වෙබ් අඩවියෙන් ද ඔබගේ නම ලියාපදිංචි දිස්ත්‍රික්කය සමග ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කිරීමෙන් 2018 ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ නම ලියාපදිංචිදැයි යන්න පරීක්ෂා කළ හැකිය.

මෙය ඔබගේ නම ඇතුලත් කිරීමට හෝ විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබෙන අවසන් අවස්ථාව බැවින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන්න. ඡන්දයක් ආසන්නයේ හෝ වෙනත් අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මැසිවිලි නැගීමෙන් පලක් නැත. ඡන්දය ඔබේ අයිතියයි. එය සුරක්ෂිත කර ගැනීම ඔබේ වගකීමයි.

වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම්,  පැෆ්රල් පහසුකාරක මධ්‍යස්ථානය  අමතන්න