හානිපූර්ණත්ව කාර්යාල පනත හරහා ත‍්‍රස්තවාදීන්ට වන්දී දිය හැකිද?

0

හානිපූර්ණත්ව කාර්යාල පනත මගින් ත්‍රස්තවාදීන්ට වන්දි ගෙවීමක් සිදු නොකරන බවත් ශ‍්‍රි ලංකාව ත‍්‍රස්තවාදයට එරෙහි ජාතන්තර සම්මුති ගනනාවකට අත්සන් කර ඇති රටක් ලෙස ත‍්‍රස්තවාදී සංවිධානයකට අනුග‍්‍රහ දැක්වීම හෝ උපකාර කිරීම ශ‍්‍රි ලංකා රජයට කලනොහැකි බව රජය අවධාරණය කරනවා.

හානිපූර්ණත්ව කාර්යාල පනත 2018 ඔක්තෝබර් 10 වන පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද අතර පනතට අදලා කෙටුම්පත 2018 ජූනි 22 දින ගැසට් පත‍්‍රයේ අතිරේකයක් ලෙස පලකල අතර 2018 ජූලි 18 වනදින පලමු වර කියවීම සදහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව පවසමින් පෙත්සම් දෙකක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යොමු වූ අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙත්සම් විභාග අවසානයේදී කථානායක වරයාට දැනුම්දුන්නේ පනතේ 27(අ) වගන්තිය හා 27(2) 27(2)(iii) වගන්ති ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3හා 4(ඈ) වන ව්‍යවස්ථාවන්ට අනනුකූල බැවින් එකී වගන්ති සංශෝධනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී

අනෙකුත් සියලූ වගන්ති ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූළ බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව එම වගන්ති දෙක අධිකරණ උපදෙස් අනුව කාරක සභා අවස්ථාවේදී සංශෝධනය කරන ලදී.