දේශපාලන අර්බුදය උග්‍රවෙයි….රට මස්තබාල්දුයි! Update: නිවාඩුව අවලංගුයි!

0

හෙට (29) රජයේ නිවාඩු දිනයක් බවට පත් කරමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා කිසිදු නිවේදනයක් නිකුත් කොට නොමැති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ ඒ අනුව හෙට දවස රජයේ සාමාන්‍ය වැඩ දවසක් බවට පත් වන බවයි.

රටේ පවතින දේශපාලන අර්බුදකාරි තත්ත්වය නිසා හෙට (29) දින රජයේ නිවාඩු දිනයක් බවට පත් කරන බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පවසනවා.

මීට ස්වල්ප වේලාවක පෙර ජනාධිපති ලේකම්කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරපු ගැසට් නිවේදනයක් හරහා ජනාධිපතිලේකම්වරයා මේ බව නිවේදනය කරනවා.