ආණ්ඩුවක් නැති බව හැන්සාඩ් වාර්තාවත් කියයි…..!

0

පසුගිය නොවැම්බර් 14 වෙනිදා මහින්ද රාජපක්ෂට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් සම්මත වූ බවත් 15 වෙනිදා සහ 16 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව සිදු වූ සිදුවිමත්  පැහැදිළිව පාර්ලිමේන්තුවේ නිල නිවේදනය වන හැන්සාඩ් වාර්තාවේ සඳහන් වන බව පාඨලි චම්පික පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ද මෙම හැන්සාඩ් වාර්තා ලබා ගත හැකි බවත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කර සිටියා.

ආණ්ඩුව 14 වනදා විසිරී ගිය බව හැන්සාර්ඩ් වාර්තාව ස්ථිරකරයි.

Posted by Patali Champika Ranawaka on Wednesday, 21 November 2018