රාජ්‍ය සේවයේ ආයතන ප්‍රධානීන් පත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය සතු බලය ඩැහගැනීමට නිලධාරීන්ට බලයක් නැත

0

ව්‍යවස්තාව යටතේ රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගැනීම් කිරීමේ බලය ඇත්තේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයටය. එහිදී ආයතන ප්‍රධානීන් හැර අන් නිලධාරීන් පත් කිරීමේ බලය රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට පවරා තිබේ

එහෙයින් මුල සිටම ආයතන ප්‍රධානීන් පත් කරනුයේ අමාත්ය මණ්ඩලය මගිනි.ඒ සඳහා ජෙ‍ය්ෂ්ඨත්වය ද බලපාන්නේ නැත.පළපුරුදු නැති පරිපාලන සේවා නිලධාරීන් බොහොමයක් එසේ ප්‍රධානීන් ලෙස පත් කර තිබේ

එහෙත් පරිපාලන නිලධාරීන් අමාත්ය මණ්ඩලය සතු මෙම බලය ඩැහැගැනීමට උත්සහ දර්මින් සිටින බව ඇතැම් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ම පවසති.

ජනාධිපති ට අවශ්‍ය තරම් ලේකම් වරු පත් කිරීමට ව්‍යවස්ථාවෙන්ම ජනපතිට බලය පවර තිබේ. එහෙත් එම බලය උල්ලංඝනය කරමින් එක්තරා සේවා කණ්ඩායමකට අයත් නිලධාරීන් පමණයි මෙම වකවානුව තුල ජනප්ටති කාර්‍යාලයට විවිධ ලේකම් ලෙස පත් කරනුයේ. එම කණ්ඩායමට අයත් නොවන වෙනත් නිලධාරීන්ව පත් කරනුයේ අධ්‍යක්ෂ වරු ලෙසය. අධ්‍යාපන අමාත්යාංශයේ ද මෙවන් වෙනස්කම් දැක්වීම් පවතින බව සඳහන්.

දැන් මෙවර මෙම නිලධාරී කණ්ඩායම අමාත්‍ය මණ්ඩලය සතු ආයතන ප්‍රධානීන් පත කරන බලයටත් අත පොවන්න පටන් ගෙන රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරටත් කන කොකා පෙන්වන්න සැරසෙති. රාජ්‍ය සේවය කාර්‍යක්ෂම කළ යුතු යැයි සියලු දෙනා කියන තත්වයට රාJඅය සේවය අකාර්යක්ෂම වී නොවේ ද