තුන්මෝදර කඩාකප්පල් ක්‍රියාවට හමුදාව සම්බන්ධ නෑ…….. විඩියෝවේ සිටින පුද්ගලයා හඳුනා ගන්න හමුදාව මහජන සහය පතයි (Video)

0

ආරක්ෂක අංශ විසින් අදින නිල ඇදුමකට සමාන නිල ඇඳුමක් ඇඳගත් පුද්ගලයෙක් තුන්මෝදර ප්‍රදේශයේ කඩාකප්පල්කාරි ක්‍රියාවට සම්බන්ධ බවට ප්‍රචාරය වන විඩියෝ දර්ශන ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදාව ප්‍රතිකේෂ්ප කරනවා.

යුධ හමුදාව පවසා සිටින්නේ එවන් ක්‍රියාවකට තම හමුදා සමාජිකයන් සම්බන්ධ නොවන බවත් අදාළ ක්‍රියාව සිදු කළ පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීමට ජනතා සහය අවශ්‍ය බවත් යුධ හමුදාව පවසා සිටිනවා.

ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදාව මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත එවා ඇති නිවේදනය,

සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා සංසරණය වන විඩියෝව ද යුධ හමුදාව විසින් මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර තිබෙනවා.