හැම නිළියක්ම මගේ පෙම්වතියක්

0

“චායා” ටෙලිනාට්‍යයේ  අසංක  තවත් විටක රන්තරු ටෙලිනාට්‍යයේ “සසංක”  ලෙස  ප්‍රේක්ෂක ආදරය  දිනා ගත් විශ්ව   කොඩිකාර අද උතුම් පැතුම් ටෙලි නිර්මාණය හරහා  නැවත වරක්   ප්‍රේක්ෂක සිත් ලැගුම්  ගෙන හමාරයි . රංගනයෙන් නැවුම් දිශාන්තියක්  සොයා ගොස්  රසික සිත් නැවුම් වින්දනයක්  කරා රැගෙන යන්න සුදානමින් සිටින ඔහුව අද  ලංකා නිවුස් ඇලට් අපි කතාබහට එක් කර ගත්තා.

wishwa kodikkara 01 wishwa kodikkara 02 wishwa kodikkara 03 wishwa kodikkara 04 wishwa kodikkara 05wishwa kodikkara 06