මම ලැබිච්ච දෙයින් සතුටු වෙනවා

0

කාලෙන් කාලෙට එන ගායකයින් අතරේ වෙනස් විදියේ චරිතයක් අපට මුණ ගැහුනා, ඒ හඩ වෙනස් හඩක්.. රසික හදවත් ඔහුගේ ඒ වෙනස් හඩ නිසා ඔහුට හා ඔහුගේ ගීතවලට ආදරය කලා… ඒ නිසාම ලංකා නිවුස් ඇලට් අපේ කතා බහට අද අපි ඔහුව එකතු කරගත්තා. ඔහු දමිත් අසංක.

damith 01 damith 02 damith 03 damith 04 damith 05