මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උත්සවය අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරයි

0

අදට(16) යෙදි ඇති රාමසාන් උත්සවය වතුකරයේ මුස්ලිම් ජනතාව අති උත්කර්ෂවත් අන්දමන් සමරනවා.

වතුකරයේ රාමසාන් උත්සවයේ ප්‍රධාන ආගමික යාඥාව හැටන් ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලියේදි එම පල්ලියේ ප්‍රධාන මවුලවි සහජාන් මවුලවිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද උදැසන පැවැත් වුණා.

එම ප්‍රධාන යඥාවට වතුකරයේ මුස්ලිම් භක්තියන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වි සිටියා.