ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කිරිමෙන් වතුකරයේ තේ කර්මාන්තය සක්‍රිය වෙයි…

0

ග්ලයිෆොසෙට් තහනම රජය මගින් ඉවත් කිරිම නිසා තේ කර්මාන්තයේ රැකියාවලින් මේ වන විට ඉවත් වි ඇති වතු කම්කරුවන් විශාල පිරිසක් යලිත් තේ කර්මාන්තයේ රැකියාවල නිරත විමට ඉඩ ඇති බව වතු අධිකාරිවරුන් විශ්වාසය පල කරයි.

මේ රට තුල ග්ලයිෆොසෙට් තහනම පැනවිමත් සමගම උඩරට තේ වතුවල තේ පදුරුවලට වඩා වල් පැළැටි බිහි වි කැළැ බවට පත් විමෙන් තේ පලදාව අඩු විතේ කර්මාන්තයේ රැකියාවල නිරත වි සිටි වතු කම්කරුවන්ගේ රැකියාවල අවධානමක්ද පැවතියා.

තේ වතු යායවල් වල මායිම්ව පිහිටි රජයේ රක්ෂිත සහ තේ වතු යායවල් වෙන් කර මායිම් ග්ලයිෆොසෙට් තහනම පැනවිමට ප්‍රථම සුද්ද පවිත්‍ර කර තේ වතු යායේ භුමිය පෙනෙන සේ ඉතා පිරිසිදුව පවත්වාගෙන ආ බවයි වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

එවන් තත්ත්වයක් මත තේ වතු යායවල් වල පහසුවෙන්ම වතු කම්කරුවන්ට තේ දළු නෙලිම් කටයුතු සිදු කරගෙන යාමට අවකාශය තිබු බවද වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටියි.

ග්ලයිෆොසෙට් මෙරට තුල භාවිතා කිරිම තහනම කිරිමත් සමග තේ වතු යායවල් වල පැළ වු වල් පැළැටි ගලවා ඉවත් කිරිමට ප්‍රමාණවත් වතු කම්කරු ශ්‍රමයක් නොතිබිම නිසා මේ වන විට තේ වතු යායවල් කැළැබවට පත් වි ඇති බවද වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටියි.

තේ වතු කැළැ බවට පත් විම නිසා රජයේ ප්‍රධාන රක්ෂිතවල සැරිසැරු දිවියන් , ඇතුළු විෂකුරු සර්පයින් තේ වතු යායවල් වලට පිවිස තේ වතු වාසස්ථාන බවට පත්කර ගැනිම නිසා දිවි මිනිස් ගැටුමක්ද තේ නවතු යායවල් වල ඇති වු බවත්, තේ වතු යායවල් කැළැ බවට පත් විම නිසා උඩරට තේ වතු පරිසරය තුල විශාල වශයෙන් කුඩැල්ලන් බෝ විම නිසා වතු කම්කරුවන් විශාල වශයෙන් තේ කර්මාන්තයේ රැකියාවලින් ඉවත් වු බවයි වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

ග්ලෆොසෙට් යලිත් වෙළදපොලට නිකුත් කිරිමෙන් පසු තේ කර්මාන්තයට යලිත් ග්ලයිෆොසෙට් භාවිතා කිරිමෙන් මාස තුනක් තුල කැළැ බවට පත් වි ඇති තේ වතු යථා තත්ත්වයට පත් කර ගත හැකි බවයි වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

තේ වතු යායවල් යලිත් යථා තත්ත්වයට පත් විමෙන් පසු තේ වතු යායයවල් වල සැරිසරන දිවියන් යලිත් රක්ෂිතවලට යාමට ඉඩ ඇති බවත්, ඒ තුලින් දැනට වතු කරයේ පවතින දිවි මිනිස් ගැටුම අවසන් විය හැකි බවත්, ඒ නිසා තේ කර්මාන්තයේ රැකියාවල දැනට ඉවත් වි ඇති වතු කම්කරුවන් යලිත් එම කර්මාන්තයේම රැකියාවල නිරත විම ඉඩ ඇති බවයි උඩරට තේ වතු සමාගම්වල වතු අධිකාරිවරුන් කිහිප දෙනෙකු කියා සිටිනනේ.

රංජිත් රාජපක්ෂ -හැටන්