7 වෙනි විධායකයා තෝරා ගැනීමට ජනාධිපතිවරණය ඇරඹේ……!

0

ලංකාවේ 7 වෙනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තොරා ගැනීම සඳහා වන ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම අද උදෑසන 7 ට ආරම්භ කෙරුණා.

දිවයින් පුරා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 12 845 කදි ඡන්ද දායකයින් 15,992,096ක් ඉදිරි වසර පහ සඳහා ලංකාවේ නියමුවා තොරා ගැනීමට නියමිතව ඇත.

ජනාධිපති අපේක්ෂයන් 35 ඉදිරිපත් වන මෙවර් ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉතිහාසයේ දිගම ඡන්ද පත්‍රිකාව මුද්‍රණය කිරීම සිදු කළ අතර අමතර ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 531 කදී ද ඡන්දය ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කොට ඇත.