මාතලේ සමූපකාර සමිතියේ කෝටි 9 ක වංචාවක්

0

මාතලේ විවිධ ‍සේවා සමූපකාර සමිතිය තුල රුපියල් කෝටි 9ක පමණ මුල්‍යමය වංචාවක් සිදු වී ඇති බව අනාවරණය වි තිබේනවා.

ආණ්ඩුකාර ලලිත්.යු.ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහජන දිනයට පැමිණි ජනතාව මාතලේ විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතියේ තැන්පත් කරන ලද මුදල් නැවත ලබාදීම දිගින් දිගටම මග හැරීම නිසා ජනතාව මුහුණ දෙනු ලබන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ආණ්ඩුකාරවරයා එම අවස්ථාවේදීම සමූපකාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආණ්ඩුකාරවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසිමට කටයුතු කර තිබේ.

එහිදි අනාවරණය වූයේ මාතලේ විවිධ ‍සේවා සමූපකාර සමිතිය තුල රුපියල් කෝටි 9ක පමණ මුල්‍යමය වංචාවක් සිදු වී ඇති බවයි. ඒ අනුව ඒ සදහා විධිමත් මෙන්ම කඩිනම් පියවර ගෙන ජනතාව වෙත සාධාරණයක් සිදුකිරීම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙස ආණ්ඩුකාරව‍යා අදාල අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදුන් අතර, ඉදිරියේදී මධ්‍යම පළාත තුල සමූපකාර සමිති සම්බන්ධයේ දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන බවද ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.